Отчетен доклад на Н. Виходцевски и Ал. Петров за командировка от КЗП през м. ноември 1964г.