Брошура - отделен отпечатък на статията "Нашият горскостопански напредък" на инж. Д.Й.Загоров, публикувана в сп. "БИА" бр.22/1938г. По това време инж.Д.Й.Загоров е началник на отделението за горите, лова и рибарството към МЗДИ. След сравнителен анализ на данните за 20 години авторът доказва значителен напредък в увеличаване производството на дървесина, системно стопанисването на държавните гори, залесяване и рекултивиране на обезлесени площи и пороища, подобряване на високопланинските пасища. Като основен носител на този напредък инж. Загоров определя системната и компетентна дейност на лесовъдите в страната.

Документът е от личния архив на Д. Загоров, съхраняван в Музея на Лесотехническия университет.