Заявление с дата 30.04.1938 г. от Пернишко туристическо дружество " Голо Бърдо", клон от БТС, до Областния директор нта Софийска област с копие до Председателя на СЗРП, прието в СЗРП с вх. № 35/04.05.1938 г. и надписано с гриф в червено като докрадвано в протокол №5/38 г. и с още един вх. номер - №6 38г. документът моли за съдействие за защита на морените край х. Селимица от предприемачи, които искат да ги използват като строителен материал. Предлага се морените да се обявят за природен паметник въз основа на член 9 от Правилника за приложение на Закона за защита на природата и да се назначи комисия за определяне границите на морените въз основа на чл. чл. 26 и 27 от Закона за горите. Изтъква се подкрепа за нуждата от опазване на морените от страна на управителя на националнен парк "Витоша" лесничей Никола Пенев. В ръкописен послепис без ясен автор има подпис и подкрепа за молбата в полза на разрешение на проблема.