Оригинална молба за членство с имена на предлагани представители от Културно-просветно дружество за опознаване, изучаване и обикване роздната природа "ФОНФОН" с изх. №2/26.01.1937 г, получено от СЗРП на 28.01.1937 г. до СЗРП с приложен устав, заверен с оригинала – ръкописна заверка на гърба на последната страница. Предложени за представители на ФОНФОН в СЗРП са Рашко Маджаров, Рафаил Попов и Тодор Куманов.