Писмо с изх. № 10/12.04.1932 г. от Дружеството на лесовъдите-академици в отговор на окръжно на СЗРП от 26.03.1932 г. с искане на предложения за природни паметници, които трябва да бъдат поставени под защита и режими за опазването им. Предложени са няколко местности и гори, много от които понастоящем (2013г.) са част от защитени територии.