Кореспонденция относно статия за защитата на природата в България, публикувана в Германия 1964 г.
Писмо изх.№275/05.09.1964г. с молба за получаване на статия "Защита на природата в България" на М.Бешков и Ал.Петров, отпечатана в "Archiv fur Naturschutz and Landschafts forschung", отпечатана през януари 1964г.
Писма от 15.10. и 12.11.1964г. за изпращане и получаване на пратката.