С писмо №11212/31.08.1964г. КГГП изпраща искането на Висшия селскостопански институт за разрешение за отстрел на животни с изследователска цел за мнение.
Писмо №253/8/08.09.1964г. на КЗП със становището на комисичяа.