Доклад относно промени по списъка на резерватите от Мако Даков - Председател на Управление на горското стопанство към Министерския съвет до Министър-председателя.
Препис от Доклада е изпратен до Председателя на Съюза за защита на природата проф. д-р Кирил Попов с писмо изх.№9331/13.08.1955г.
Към доклада има 3 приложения:
1. Списък на горските резервати, които се прехвърлят в категорията Природни паметници
2. Списък на горските резервати, които се заличават от категорията Резервати
3. Списък на горските резервати