Доклад от ОНС - Силистра до Министър-председателя на НРБ относно ползването на резерват "Сребърна", подписан от председателя на ОНС - Силистра Тодор Капанов. Завършва с предложение
- да се отменят всички разпоредби, уреждащи реда и начина на ползване на резервата
- да се разреши стопанисването и ползването на тръстиката от фабриката "Камъшит"
- да се разреши на ОНС да унищожи ондатрите в блатото
- да се задължи ОНС да зариби блатото и да уреди улова на риба
- на БАН се оставя задължението по охраната и развъждането на пеликаните