С писмо изх.№10494/28.04.1937г. МЗДИ- Отделение за горите изказва благодарност за активното участие на представителя на СЗРП в комисията по провеждане "Седмица на гората" 04-11.04.1937г.