Отговор на МОСВ до Зелени закони по заявление по Закона за достъп до обществена информация отностно обхвата на проекторешение на МС за разширяване на зоната за строителство в ПУ на НП Пирин чрез решение на МС без ОС и извън процедурата за актуализация на плана, подложено на обществено обсъждане през периода на коледните празници

1. Картов материал, онагледяващ неясно описаната в т.7 от проекторешението площ "затворената от външните й граници зона IV-Зона на сгради и съоръжения" - МОСВ изпраща карта на целия обхват на действащия План за управление на НП Пирин без уточнение на подлежащата на промени зона.

2. Относно координатите, уточняващи обхвата на неясно описаната в т.7 от проекторешението площ "затворената от външните й граници зона IV-Зона на сгради и съоръжения" - МОСВ отговаря, че не разполага с координатите на тази площ.