Във връзка с  писмо с Ваш изх. е РОК16-ОЙ94-1//19.04.2016 г. се обрыщам към Вас на основание чл.22 от Закона за достьп до обществена информация, за да уточня информацията, която поискахс мое заявление за достьп до обществена информация с Ваш вх. Ne PОK16- ОЙ94-1/06.04.2016 г:

 Имотът е с №1328, СТАР 435. площ по док. 160.000кв. м., съгласно Имотна партида Ne 76951. Mестността, в която се намира имотът е "Овча купел".

За дотълнително описание на имота, моля да се запознаете с приложение Ne 1 към настоящото дотьлнение към мое заявление за достьп до обществена информация Ваш вх. N РОК16-ОЙ94-1/06.04.2016 г. Съгласно изискванията на ЗДОИ, моля да получа исканата информация под формата хартиен носител.