Писмо с изх. № 1173/24.01.1939 г. от Д. Й. Загоров, началник на отделението за горите към МЗДИ до Председателя на СЗРП с вх. № 10/24.01.1939 г., в което иска мнение по приложена молба-заявление с дата 26.09.1938 г. на Филип Йорданов Дринцолов от с. Якоруда до Негово Величество Борис III, цар на българите. Въпросният е останал инвалид поради злополука при изпълнение на служебните си задължения и не получава пенсия. За да подпомогне семейството, си иска разрешение да събира и изнася във вътрешността на страната бели борови пъпки от дърветата, които ще бъдат отсечени през 1938/39 г. в района на Якорудските, Беличките и Бабляшките гори.