Заповед №6/13.09.1961г. за командировка за обследване опожарената зона в "Парангалица" .