Задание за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на план за управление на Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023”, подписано от инж. Валери Мечев, Директор на Дирекция на Национален парк "Пирин" към Министерството на околната среда и водите. документацията е публикувана на страницата на Оперативна програма "Околна среда" на 28 декември 2012 г