Уведомително писмо с изх. № 3898/05.12.2006 от РИОСВ Благоевград, подписано от директора Ангел Георгиев, до кметовете нас. Влахи и община Кресна съобщава за решение за липса на необходимост от ОВОС за изграждане на МВЕЦ Влахинска и дава срок за уведомяване на гражданите чрез поставяне на съобщение на достъпно място и на страниците в интернет в рамките на 14 дни.