Във връзка с Ваше запитване с от 15.05.2017 Ви уведомяваме, че за периода 2014-2016 в областна администрация Монтана   НЯМА определен служител, който да установява нарушения по закона за биологичното разнообразие (ЗБР). За този период НЕ са постъпвали сигнали за нарушения от ЗБР и не са съставени актове за установяване на нарушения и наказателни постановления.