Писмо от СЗРП с изх. № 1/21.02.1938 г. до Министерство на благоустройството , пътищата и съобщенията по повод проектирането на зъбчата железница и откупуването на сиенитни кариери в рамките на  народен парк "Витоша". Управителният комитет на СЗРП настоява да бъде създадена комисия от вещи лица и да бъде потърсена възможност за добиване на сиенитни материали извън обекта народен парк "Витоша".