Настоящият доклад е изготвен в рамките на реализиране на проект BG05SFOP001-2.009-0109 „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“ на Сдружение в обществена полза Асоциация на парковете в България, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“  по процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор  „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Той има за цел да:

1. Анализира нормативната рамка по отношение включването на заинтересованите страни в процесите на управление на Натура 2000 мрежата

2. Анализира процесите по реално управление на мрежата случили се в България и как заинтересованите страни са участвали в тях

3. Подготви предложение за промяна в нормативната рамка с цел подобряване  включването на заинтересованите страни в процесите на управление на мрежата.