Стенограма от 01.06.2000 г. на Тридесет и осмото Народно събрание, 393 заседание, за приемане на ЗИД на ЗЗТ с оглед недопускане на недоразумения при тълкуването на закона. Мотивацията за гласувания ЗИД е представена от вносителя Лъчезар Тошев, член на Комисията по опазване на околната среда и водите:

"С предложената поправка се цели избягване на недоразумения и различия в тълкуването на текста на чл. 21, т. 1, който разрешава ремонт на съществуващи сгради, пътища, спортни и други съоръжения."