Становище на Н. Пенев за увеличаване на дървопроизводството чрез залесяване с бързорастящи дървесни видове .