Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда с идентификатор:66528.501.112.1, находяща се в ПИ:66528.501.112"