Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Присъединяване на нова базова станция BGS0224.C Belavista с честотен обхват 900/1800/2100 MHz на "А1 България" ЕАД към съществуваща базова станция N511 с честотен обхват 900/1800/2100 MHz на "Теленор България"ЕАД, ситуирани върху покрива на сгради с идентификатори 66528.4.246.1 и 66528.4.246.2"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Стоянова