Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Промяна по време на строителство - промяна на предназначението на обект от "Жилищни сгради за почивка" в "Жилищни сгради", свързна с преустройството на складови помещения в квадратурите на апартаментите и осигуряване на допълнителни коминни тела в три сгради, находящи се в УПИ I-4254, кв.4 (ПИ:66528.4.254)"