Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща базова станция BGS0121.A004 "Синеморец" върху сграда с идентификатор 66528.501.24.1, находяща се в ПИ:66528.501.24"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Ценова