Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и допълващо застрояване в УПИ XI-83, кв.23 (ПИ:66528.501.578)"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Ценова