Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ X-50 (ПИ:66528.501.50) и УПИ XI-49 (ПИ:66528.501.49), кв.4"

Нов № ПИ:66528.501.696

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Ценова