Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ:66528.501.167"

Съласувал: Д. Иванова , Изготвил: Ценова