Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и канализация за имоти с номера: 66528.501.197, 66528.501.198, 66528.501.560, 66528.501.656 и 66528.501.657, намиращи се на ул. "Блаца"

Съласувал: Д. Иванова , Изготвил: Стоянова