Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-180, кв.16 (ПИ:66528.501.180), с цел разделяне на имота и обособяване на два нови УПИ"

Нови номера на ПИ: 66528.501.701 и 66528.501.702

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Стоянова