Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП за ПИ:66528.501.71"