Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на къща за гости с допълващо застрояване - лятна кухня в ПИ:66528.501.253"