Становище относно намаляването площта на резерват "Парангалица" , изразено в писмо 5855/31.08.1961г. на ОУ на Горско стопанство гр. -Благоевград и подписано от началника на окр. у-ние, партийния секретар и председателя на профкомитета. Изразаява се възражение срещу Зеповед 1980/07.08.1961г. на ГУГ.