Становище на МРРБ с изх. № 92-00-842/06.10.2004 г. за статута на ски пистите според Закона за устройство на територията ,подписано от зам.-министър Савин Ковачев и адресирано до Националното управление по горите, чийто правоприемник е Изпълнителната агенция по горите към МЗХ.