Писмо изх.№156-8/26.05.1966г.на КЗП, с което остро се противопоставяна планираната акция за унищожаване на змии в Хасковски окръг. Цитра се Заповед №1833 на ГУГ, публикувана във в. "Известия" бр.78/1962г., с която за защитени за обявени всички змии с изключение на усойниците и пепелянките.