Становище на БААТ за проект на план за управление на НП Пирин с препортка възложителят да върне за преработка текста.