Становище от 08.12..2014 г. за формално провеждане на консултациите със заинтересованите страни по проекта , изпълняван от "Пролес инженеринг" ООД за нов План за управление на Национален парк "Пирин". Изготвено от Тома Белев, Председател на УС на Асоциацията на парковете в България, от името на БФБ, Зелени Балкани и БААТ като членове на Консултативния комитет към НП Пирин и от АПБ, БФКА и СДП "Балкани", като участници в семинар със заинтересованите страни на 27.11.2014 г. Подадено към Министъра на околната среда и водите, Директора на Дирекция "ОПОС" към МОСВ и изпълнителя "Пролес инженеринг" ООД.

Настоява се за нова организация на представяне на проекта за част 1 от бъдещия план за управление, преди да бъде представена част 2.