Съобщение до медиите на МОСВ обявява споразумението за съвместни усилия с НПО за опазване на Кресненския пролом и обявяването му , въз основа на документация, разработена от НПО, за защитена местност със заповед, включваща забрана за изграждане на ВЕЦ. Предвижда се до изготвяне на заповедта да се издаде превантивна заповед, съвпадаща със забранителния режим за дейности на бъдещата защитена територия. Споразумението ще бъде комуникирано и от двете страни в докладите им към Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна.