Списък на обектите, обявени за природозащитени през 1961 г. с номер и дата на публикуване на заповедта за всеки.