На еднодневен симпозиум, проведен на 01.10.1965 г. на тема "Грабливите птици в България и необходимостта от тяхната закрила", в резултат на изнесените доклади, изказаните предложения и препоръки е приета резолюция, която потвърждава мнението, че всички грабливи птици се нуждаят от закрила.