Сигнал от Председателя на УС на АПБ Тома Белев до МОСВ и МФ за неправомерна държавна помощ, раздавана от МОСВ на "Юлен" АД и Балканстрой Холдинг чрез включване на техни проекти като задачи на бъдещия План за управление на НП Пирин, разработван по държавна поръчка от "Пролес Инженеринг" ООД по проект, съфинансиран от ЕК по ОПОС. Приложен е и отговорът на Владислав Горанов ,Министър на финансите, с копие до Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите, за липса на достатъчно информация за произнасяне по въпроса.