Писмо от Сл. Лазаров, Главен инспектор на Отделение за горите и лова на МЗДИ, до Началника на Бюрото по укрепяване на пороищата и залесяването, което свежда до него за сведение и изпълнение Протокол №4Б19.06.1933 гл на СЗРП, изисква да се даде пълно съдействие на комисиите по Народен парк "Витоша", вписани в протокола и определя в помощ на комисиите да работи асистент лесовъдът Коев. За съдействие на Комисията за определяне границите на парка се прилага като информация извлечение от становище на постоянния горски съвет в протокол 9/09021933 г.