Оригинален протокол с Решение за обявяване на национален парк "Витоша", описващо границите му, взето от Комисията, назначена със заповед № 1012/09.08.1934 г. на Министъра на народното стопанство, съгласно член 26 от Закона за горите и протокол № 6/09.02.1934 г. на постоянния горски съвет при Министерството на народното стопанство. Относно:

  1. Обявяване на национален парк "Витоша" и определяне на границите му
  2. Изключване на айляци, докато не се заплатят, въз основа на Министерско предписание № 15869/10.12.1932 г. с конкретни граници.
  3. Прилага се скица на границите на национален парк "Витоша"
  4. Протоколът влиза в сила след публикуване на постановление ва Държавен вестник.

Подписали протокола са Началникът секцията по укрепяване пороищата в София Борис Първанов и Помощник-областният горски инспектор в София Владимир Тодоров. Член на Комисията е също и лесничеят към Софийската секция по залесяването Г. Малчев.