Решение да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на сграда за курортни нужди" имот номер №013370 е местност "Алепу" община Созопол. Имотът попада в границите на защитена зона "Бакърлъка' по директивата за птиците. 
Мотивация: Реализацията на инвестиционното предложение има вероятност да окажа значително отрицание върху защитената зона. Експлоатацията на обекта ще доведе значителен антрпогенен натиск и неблагоприятен кумулативен ефект от "туристическата преса", следствие от развиващия с е масов туризъм.