Решено е да се извърши оценка на въздейстеието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на осем сгради за отдих и курорт" в местност "Алепу" , имот №012412, община Созопол. Инвестиционното предложение предвижда изграждането на осем сгради за отдих, които попадат в границите на защитена зона "Ропотамо" BG000100 с висока висока консервационна стойност. 
реализирснето на инвестиционното намерение предполага необратимо въздействие върху видовия състав на характерната дива флора и фауна. 

В допълнение,експлоатацията на обекта ще доведе до да значителен антропогенен натиск и неблагоприятен кумулстивен ефект от "туристическата преса", следствие от развиващият се масов туризъм. И др.