Решение да на се извърши екологична оценка за инвестиционно предложение "Изграждане на вилна сградна за сезонно казване" УПИ VI-012131 землище гр. Созопол м/ст "Алепу" Инв. Предложение предвижда двуетажна вилна сграда за курортен отдих с общи 60 легла, 18 паркоместа.

Мотиви: Строителството на обекта отговаря на устойчивото развитие на територията. Имотите,  върху които се изгражда проекта представляват необработваема земя. И др.