РЕШЕНИЕТО съгласува инвестиционно предложение: "Изграждане на две сгради за отдих и курорт в поземлен имот 67800.12.387, местност Алепу", землище гр. Созопол, община Созопол, област Бургас", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона BG 00001001 "Ропотамо" за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора

МОТИВИ 1. Инвестиционното предложение е с малък обхват и граничи непосредствено с главен тът Бургас Созопол. Не се очаква въздействие върху предмета на опазване на зоната за опазване на местообитанията. 2. При озеленяване минимум на 50 % от имота се предполага предпазване от евентуална фрагментация на свързани с терена съобщества и популации на влечуги, земноводни и гризачи и др.