Решено е да не се извършва екологична оценка на "ПУП-ПРЗ" за вилно строителство на две сгради в имот № 012367 местност "Алепу", землища гр. Созопол. 
инвестиционното предложение попада потенциална защитена зона "Ропотамо" 

Мотиви : Разработена е пълна информация за преценяване на необходимостта от ЕО. Екологичните цели на плана се вписват в съществуващите краткосрочни и дългосрочни регионално цели ба община Созопол. Двете вилни сгради няма да окажат значително отрицателно въздействие върху ЗЗ "Ропотамо"