Решението съгласува  инвестиционно предложение: "Изграждане на една сграда за отдих и курорт за лично ползване в поземлен имот 67800.12.2391, местност "Алепу", землище на гр.Созопол, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0002041 "Комплекс Ропотамо" за опазване на дивите итици и "Ропотамо"с код ВG 0001001 за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора. 

МОТИВИ  Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до безпокойство и намаляване на числеността на птиците, предмет на опазване в защитена зона "Комплекс Ропотамо" и защитена зона "Ропотамо", поради краткотрайността на строителството и сезонния характер на обитаване и др.