Решение да не се извършва  оценка на въздействието върху околната среда в част от имот № 012131,  УПИ VII-012131 (двуетажна вила а сграда с общо 80 легла, паркинг с 22 паркоместа, богато парково озеленяване) Мотиви: "строителството на обекта отговаря на устпйчивото развитие на територията"